TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – HỘ KINH DOANH MỚI NHẤT 2021


Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 03-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của  Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

               

 

 

MÃ SỐ THUẾ (Dành cho CQT ghi hoặc NNT ghi khi đăng ký đã có mã số thuế)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, NHÓM CÁ NHÂN, CÁ NHÂN KINH DOANH

 

1. Tên người nộp thuế

 

 

2. Địa chỉ kinh doanh

2a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

 

2b. Phường/Xã/Thị trấn:

 

2c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh

 

2d. Tỉnh/Thành phố:

 

2đ. Điện thoại:                                    / Fax:

 

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

 

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

 

3c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

 

3d. Tỉnh/Thành phố:

 

3đ. Điện thoại:                                     / Fax:

E-mail:

 

5. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

5a. Số:

5b. Ngày cấp: …/…/……

5c. Cơ quan cấp:

 

 

 

7. Vốn kinh doanh (đồng):

 

 

8. Ngành nghề kinh doanh chính 

 

 

10. Ngày bắt đầu hoạt động: …./…/…

 

4. Thông ti n về đại diện hộ ki nh doanh

4a. Họ và tên:

4b. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

 

Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

4c. Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

 

Phường/Xã/Thị trấn:

 

Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

 

Tỉnh/Thành phố:

4d. Thông tin khác:

 

Điện thoại:                                             / Fax:

E-mail:                      / Website :

 

 

6. Thông tin về giấy tờ của đại diện hộ kinh doanh

6a. Ngày sinh: ……./……/……….   6b. Quốc tịch: ……………………………

6c. Số CMND:……………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp…………………..

6đ. Số Hộ chiếu………………… Ngày cấp……………… Nơi cấp…………………….

6e. Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài) …………………………. Ngày cấp………………Nơi cấp…………..

6g. Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài) ………………………… Ngày cấp………………Nơi cấp…………..

6h. Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số Giấy tờ chứng thực cá nhân…………………….Ngày cấp………………Nơi cấp…………..

 

9. Đăng ký xuất nhập khẩu

□ Có                               □ Không

 

11. Các loại thuế phải nộp

□ Giá trị gia tăng          □ Tiêu thụ đặc biệt       □ Tài nguyên      □ Thu nhập cá nhân       □ Môn bài

□ Thuế bảo vệ môi trường    □ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản    □ Thuế SDĐPNN      □ Khác

 

12. Tình trạng đăng ký thuế

                □ Cấp mới                                  □ Tái hoạt động SXKD                           □ Khác

 

13. Thông tin về các đơn vị liên quan

                □ Có cửa hàng, cửa hiệu

 

14. Tài khoản ngân hàng

                □ Có tài khoản ngân hàng

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

 

…, ngày… /… /……

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ý KIẾN bình luận

Đăng kí tư vấn

    MẪU ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG
    Cấp giấy phép xây dựng dự án
    CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN