THỦ TỤC CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP NĂM 2020 MỚI NHẤT

Khi các doanh nghiệp hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Do đó, các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình diễn ra khá phổ biến và đa dạng. Vậy, hãy cùng VIC Law tìm hiểu về thủ tục chia, tách doanh nghiệp mới nhất năm 2020 qua bài viết dưới đây?

Khái niệm và đối tượng có thể thực hiện thủ tục chia tách doanh nghiệp

  • Đối tượng doanh nghiệp: Căn cứ Điều 192 và 193 Luật doanh nghiệp 2014, chỉ có công ty TNHH và công ty cổ phần được thực hiện việc chia, tách. Các loại hình doanh nghiệp khác không có quy định về vấn đề này.
  • Chia doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần chia thành một số công ty mới, chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia sau khi công ty mới được đăng ký kinh doanh.
  • Tách doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới. Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình.
  • Do đó, điểm khác biệt giữa hai chia và tách doanh nghiệp là hậu quả pháp lý của hành vi mà doanh nghiệp lựa chọn: chấm dứt hoặc không chấm dứt sự tồn tại của công ty muốn tổ chức lại cơ cấu.

Chia doanh nghiệp

Các phương thức chia doanh nghiệp mà công ty TNHH, công ty cổ phần có thể thực hiện:

  • Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng với giá trị tài sản cho công ty mới
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới
  • Kết hơp cả hai trường hợp quy định ở trên

Trình tự thực hiện việc chia doanh nghiệp:

  • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung: về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.
  • Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
  • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

   • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
   • Dự thảo Điều lệ công ty
   • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
   • Nghị quyết chia công ty
   • Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau:
    • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
    • Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
   • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
   • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia

Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Tách doanh nghiệp

Các phương thức tách doanh nghiệp mà công ty TNHH, công ty cổ phần có thể thực hiện:

  • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng với giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới
  • Kết hợp cả 2 trường hợp trên

Trình tự thực hiện việc tách doanh nghiệp:

  • Cũng tương tự như trình tự thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Dự thảo Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
  • Nghị quyết tách công ty
  • Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau:
    • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
    • Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách

Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mọi thắc mắc xin gửi về

Luật sư VIC:

ĐT: 0946.806.597

Email: v.i.c.lawfirm86@gmail.com

Đ/C: 34 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://viclawfirm.vn/

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN bình luận

Đăng kí tư vấn