• 0946806597
 • v.i.c.lawfirm86@gmail.com

MẪU ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

 

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi : Tòa án nhân dân …………………………………….

Người khởi kiện : ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………Ngày sinh : …………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số : …………………………………………………………………………………………………………………………….………. Ngày cấp : ………………………………………………………………………………….

Nơi cấp : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại :  …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……………

Số điện thoại : …………………………………………………………………………..……….

Người bị kiện : ……………………………………………………………………………………….…………………………..……. Ngày sinh : …………………………………………………………………….……………

CMND/CCCD số : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngày cấp : ………………………………………………………………….……………….

Nơi cấp : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Số điện thoại : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. những vấn đề như sau:

 1. Về tình cảm :

Chúng tôi là ……………………. và ………………………. kết hôn trên cơ sở tự nguyện và đăng ký kết hôn tại UBND ……………………………………………. vào ngày …/…/…. Sau khi cưới, vợ chồng chúng tôi sống hạnh phúc và cùng nhau làm ăn. Tuy nhiên, trong thời gian …/…/…. hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không có tiếng nói chung. Tình cảm vợ chồng tôi không còn, mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng khiến mục đích hôn nhân không đạt được, cuộc sống chung không thể kéo dài nên tôi làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân …………………… giải quyết cho tôi được ly hôn.

 1. Về con chung :

Chúng tôi có … con gái, con trai chung là cháu …, sinh ngày …/…/…, cháu được … tuổi và hiện đang ở với tôi. Sau khi ly hôn, tôi mong muốn vẫn được tiếp tục nuôi con, chăm sóc con và không (hoặc có) yêu cầu bố cháu là ông ………….. cấp dưỡng.

 1. Về tài sản chung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về vay nợ chung :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

 

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm ………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Các tài liệu chứng cứ gửi kèm đơn :

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
 2. Hộ khẩu gia đình của …………… (bản sao chứng thực);
 3. CMND,CCCD của ……………… (bản sao chứng thực);
 4. Giấy khai sinh của con ………. (bản sao chứng thực).

Ý KIẾN bình luận

Đăng kí tư vấn

  Cấp giấy phép xây dựng dự án
  CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN